Choď na obsah Choď na menu
 


 

              Materská škola v Skároši je 2-triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Je umiestnená v účelovej budove. Prízemie tohto predškolského zariadenia tvorí vstupná hala, šatňa,  trieda, spálňa, izolačka, hygienické priestory pre deti a zamestnancov, kuchyňa, sklad potravín, škrabka, kancelária vedúcej ŠJ, hygienické priestory pre  personál ŠJ a skladové priestory. Poschodie s prízemím  spája vnútorné schodisko. Na poschodí sa nachádza šatňa, trieda, spálňa, kabinet, kancelária riaditeľky MŠ, telocvičňa, hygienické priestory pre  deti a zamestnancov MŠ a sklady. Budova je podpivničená, so samostatným vchodom, priestory slúžia ako kotolňa a skladovacie priestory. V súčasnosti  je v týchto priestoroch  zriadená  posilňovňa.

 

 

 

 

 Denný poriadok MŠ

7.00 hod. – Začiatok prevádzky materskej školy.

 

·         Schádzanie detí, hry a hrové činnosti (podľa priania a predstáv detí, priamo i nepriamo navodené, usmernené činnosti), plánovanie a navrhovanie aktivít, individuálne, frontálne, alebo skupinové činnosti a aktivity, osobná hygiena, individuálne jazykové chvíľky, ranný kruh - rozhovory, diskusie a iné.

  • Pohybové a relaxačné cvičenia.

8.45 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), desiata (stolovanie).

  • Edukačné aktivity - výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, jazykové, matematické a iné (jej edukačný zámer korešponduje so ŠkVP a ŠVP).
  • Pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.).

11,30 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), obed (stolovanie).

  • Odpočinok (dĺžka závislá od individuálnych potrieb detí )

14,30 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), olovrant (stolovanie).

  • Hry a hrové činnosti do postupného odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové, alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, jazykové chvíľky, hodnotenie dňa.

16,30 hod. - Koniec prevádzky MŠ.