Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis detí do MŠ na šk.rok 2018/2019

 

Materská škola Skároš č. 260,  044 11 Ždaňa

Prijímanie detí do materskej školy

OZNAM

Riaditeľka Materskej školy v Skároši  oznamuje rodičom, že v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z   sa  v dňoch

            24.5. a 25.5.2018  od 15.00 do 18. 00 hod.

                                   uskutoční

                      Zápis detí do MŠ v Skároši

                 na školský rok 2018/2019

V prípade vyššieho počtu záujemcov o umiestnenie dieťaťa do MŠ, ako je kapacita školy, sa bude  pri rozhodnutí o prijatie prihliadať na tieto kritéria prijatia:

  • Vek dieťaťa / 3-6 rokov  - prednostne deti s odloženou školskou                                            dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
  • Zdravotná spôsobilosť dieťaťa na pobyt v kolektíve
  • Osvojené základné hygienické, stravovacie a sebaobslužné návyky dieťaťa, 
  • Doručenie lekárom potvrdenej žiadosti o prijatie  dieťaťa do MŠ v stanovenom termíne.

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť jeho rodný list.

U dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ bude rodičovi /zákonnému zástupcovi doručené do  31.06.2018.

 

Xénia Tomková

Riaditeľka školy